اخيش از دانشگاه برگشتم
چقدر خوابم ميومد اخرش استاد فهميد ازم پرسيد خيلی خوابتون مياد؟خوب چی کار کنم؟ شما هم اگه به جای من بوديد و دير می خوابيديد صبح هم از کله سحر ميشستيد پای وبلاگ حالتون از اين بهتر نبود بود؟تازه خدا پدر مادر بزرگمو بيامرزه که تا رسيدم خونه گفت شام خونشون دعوتيم وگرنه الان من بيچاره بايد ميرفتم تو اشپزخونه که شام درست کنم(بابا پدرم در اومد چقدر تایپ فارسی سخته)

/ 0 نظر / 23 بازدید